Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Modernizacja bloku A Magazynu Zbożowego Etap II

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE NEGOCJACJI NIEOGRANICZONYCH

1.      ORGANIZATOR  POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub  „Zamawiającym”.

2.      PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest Modernizacja bloku A Magazynu Zbożowego II Etap przez Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice,  według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3.      MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

3.1.     Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2021r. do godz. 14.00.

3.2.     W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1. w terminie do dnia 21.10.2021r. do godz. 14.00.

4.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

4.1.     Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora.

4.2.     Oferty, które zostaną dostarczone lub przesłane po terminie, jako odrzucone nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone.

5.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci będą związani swoją ofertą przez 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

6.      TERMIN I MIEJSCE WYKONYWANIA PRAC

6.1.  Prace objęte przedmiotem postępowania zostaną wykonane w Przedsiębiorstwie Zbożowo – Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice.

6.2.  Realizacja całości prac objętych przedmiotem postępowania nastąpi w terminie do 30.06.2022r.

7.      NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW

Oferent powinien dołączyć do oferty:

7.1.     Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,

7.2.     Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,

7.3.     Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia,

7.4.     Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszego Ogłoszenia,

7.5.     pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców,

7.6.     prezentację składników cenotwórczych zawierającą rozbicie cenowe na poszczególne zakresy,

7.7.     rysunek techniczny oraz specyfikację oferowanego urządzenia i rozwiązań technicznych,

7.8.     referencje potwierdzające doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji w okresie ostatnich 5 lat.

7.9.     Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze strony internetowej CEIDG).

7.10.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.11.  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.12.  Specyfikację ewentualnych podwykonawców przewidzianych do realizacji prac.

8.        WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA

8.1.     Oferent składa jedną ofertę.

8.2.     Organizator wyłącza możliwość składania ofert przez konsorcja.

8.3.     Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.

8.4.     Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim.

8.5.     Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń. Wszystkie strony oferty wraz z Załącznikami należy kolejno ponumerować.

8.6.     Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.

8.7.     Oferta winna w szczególności zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Ogłoszenia.

8.8.     Załączniki, w szczególności dokumenty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Ogłoszenia, stanowią integralną część oferty.

8.9.     Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.10.  Organizator dopuszcza składanie ofert wariantowych.

8.11.  Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.

8.12.  Oferta oraz Załączniki, w tym dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta i zaciągania na jego rzecz zobowiązań majątkowych, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.

8.13.  Wynagrodzenie podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno być wyrażone w pieniądzu [PLN]/[EUR], z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrągleń). Oferent zobowiązany jest wskazać wynagrodzenie w kwocie netto i brutto, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli Formularza ofertowego, a następnie wynagrodzenie całkowite ryczałtowe za wykonanie przedmiotu postępowania w kwocie netto i brutto. Wynagrodzenie ryczałtowe podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno obejmować wszelkie koszty za wykonanie przedmiotu postępowania (w tym także koszty materiałów i robocizny, sprzętu, urządzeń, ew. transportu, rozładunku, nadzoru, ewentualnych ceł, podatków innych niż VAT, opłat administracyjnych, innych należności płatnych przez Oferenta itp.). Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.  przyjmuje, iż wiążącym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu postępowania jest wynagrodzenie całkowite ryczałtowe netto wyrażone słownie.

8.14.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:

„NIE OTWIERAĆ - OFERTA HANDLOWA – Modernizacja bloku A
Magazynu Zbożowego II ETAP”

8.15.  Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

8.16.  Na kopercie należy umieścić dane Oferenta oraz adres mailowy do kontaktu z Oferentem w związku z prowadzonym postępowaniem. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty
we wskazany powyżej sposób ponosi Oferent.

9.      INFORMACJA O FORMIE SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

9.1.     Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

9.2.     W przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem w sposób, o którym mowa w pkt. 9.1.

10.   INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

10.1.  Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia ofert jest Jacek Zglinicki  e-mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! i Adriana Walińska e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

10.2.  Oferent może wystosować pytanie do Organizatora dotyczące przedmiotu postępowania. Pytania Oferentów powinny być wysyłane do dnia 18.10.2021 roku, do godziny 14.00 na adres e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

10.3.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się w zakresie Ogłoszenia lub złożone po terminie wyznaczonym do składania pytań przez Oferentów.

10.4.  Odpowiedzi na pytania będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez danego Oferenta adres e-mail.

10.5.  Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Organizatora  drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.

10.6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Ogłoszenia. Informacja o dokonanej w ten sposób modyfikacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora i dodatkowo przekazana drogą elektroniczną wszystkim Oferentom, którzy przed dokonaniem modyfikacji złożyli oferty z oznaczeniem (na kopercie) adresu e-mail do kontaktów z Oferentem w związku z postępowaniem. W przypadku złożenia przez takiego Oferenta kolejnej oferty, do oferty pierwotnej ma zastosowanie pkt 4.2. niniejszego Ogłoszenia.

10.7.  Organizator może przedłużyć termin składania ofert, w szczególności w związku z dokonaną modyfikacją treści Ogłoszenia. Informacja o przedłużeniu terminu składania Ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

11.   ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY

11.1.  Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

11.2.  Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

10.2.1      zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

10.2.2      nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,

10.2.3      nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Ogłoszeniu.

11.3.  O odrzuceniu oferty Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.  zawiadamia niezwłocznie Oferenta wskazując przyczynę odrzucenia oferty.

11.4.  Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostaną wybrane oferty zakwalifikowane do negocjacji. Celem prowadzonych negocjacji będzie uzyskanie najlepszej oferty dla Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.  Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami.

11.5.  Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.

11.6.  Po przeprowadzeniu negocjacji Oferenci będą zobowiązani do złożenia ofert końcowych w terminie wskazanym przez Organizatora i zgodnie z wymogami oferty wskazanymi
w niniejszym Ogłoszeniu.

11.7.  Oferty końcowe podlegają ponownej ocenie, w takim przypadku Oferent zwolniony jest z obowiązku ponownego składania dokumentów, o których mowa w pkt 6 pod warunkiem, że dane w nich zawarte nie uległy zmianie.

11.8.  Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

11.9.  Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o przyjęciu jego oferty. Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane.

12.   ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE

12.1.     Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym Ogłoszeniu.

12.2.     Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. zastrzega sobie prawo do częściowego skorzystania z oferty.

12.3.     Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

12.4.     Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.

12.5.     Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

12.6.     Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

12.7.     Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A.

12.8.     Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. Organizator nie ma obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących ofert złożonych w postępowaniu.

12.9.     Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej, przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

12.10.      Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej  w celu dokładnego zapoznania się miejscem wykonania prac, w tym z panującymi tam miejscowymi i okresowymi warunkami, a szczególnie odnośnie do przestrzeni koniecznych dla urządzenia miejsca wykonywania prac, miejsc składowania i miejsc pracy z możliwościami dojazdu, przyłączeniem do sieci wodnej i elektrycznej, pomieszczeniami socjalnymi itp. Tak samo jak i z możliwymi utrudnieniami wynikającymi z zakładowych interesów. Uzgodnienia terminu wizyty należy dokonać z wytypowanym do kontaktów przedstawicielem Organizatora, o którym mowa w 9.1 niniejszego Ogłoszenia. Osoby dokonujące wizji lokalnej w imieniu Oferenta są zobowiązane do przestrzegania wymogów wynikających z przepisów prawa oraz zasad obowiązujących u Organizatora mających na celu zapobieżenie epidemii wirusa SARS-COV 2  obowiązujących w dniu wizji lokalnej.

13.  WZÓR UMOWY

Wzór umowy określony jest w załączniku nr 7 do Ogłoszenia