Sprzedaż nieużytecznego złomu drewnianego

OGŁOSZENIE

 Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. zaprasza do składania ofert na poniższy składnik majątku:

Sprzedaż nieużytecznego złomu drewnianego w ilości 800 sztuk niestandardowych palet drewnianych

Palety można oglądać na terenie przedsiębiorstwa w dni robocze w godz. 1030 – 1430 po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 603 658 554, 607 528 196 lub 94 34 55 995

Oferta cenowa powinna zawierać imię i nazwisko (nazwa firmy), adres oferenta oraz  oferowaną cenę.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki lub przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., Stoisław 11, 76-031 Mścice, w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na zakup złomu drewnianego”, w terminie do 01.10.2020 roku do godziny 1400. 

Przedmiot ogłoszenia zostanie sprzedany osobie (firmie), która zaoferuje najwyższą cenę.

Postepowanie ofertowe może być unieważnione bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania w części lub w całości.  

Stoisław, 07.09.2020