Ogłoszenia

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Otwórz

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zakup Samochodu marki Ford Mondeo

Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. zaprasza do składania ofert na następujący składnik majątku:

Samochód marki Ford Mondeo, sedan PowerShift,  nr rej. ZKO 8KL2,  rok produkcji 2016,  poj. 1997,00 cm3, moc 180 KM,  rodzaj paliwa - diesel,  nr nadwozia:WF0EXXWPCEG22622,  stan licznika 229500 km,  kolor Shadow Black, 5-drzwiowy, dodatkowo komplet kół z oponami letnimi, minimalna cena oferty: 49 500,00 zł brutto

W/w pojazd można oglądać na terenie przedsiębiorstwa w dni robocze w godz. 11– 14 po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 697 010 038 lub 693 861 080.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.

 1. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 7 dni po wyborze Nabywcy.
 2. Wadium złożone przez Nabywcę zaliczone będzie na poczet ceny.
 3. Wadium w formie pieniężnej wnosi się przelewem na rachunek bankowy Spółki nie później niż 3 dni przed otwarciem kopert,  Nr konta bankowego Bank Pekao S.A. 64 1240 1428 1111 0000 2263 3422
 4.  Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży;
 5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy sprzedaży;
 6. W  przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę  postępowanie kontynuowane będzie w formie licytacji;
 7. Organizator przetargu zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
  1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków przetargu, bez podania przyczyn;
  2. Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, załącznik nr 1.

 Oferta pisemna powinna zawierać:

1)   imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

2)   datę sporządzenia oferty,

3)   oferowaną cenę,

4)   dowód wniesienia wadium,

5)   aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą),

6)   oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika),

7)   podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu, załącznik nr 2.

8)   podpisane oświadczenie, iż oferent nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do warunków przetargu oraz stanu przedmiotu przetargu,

9)    podpisane oświadczenie, iż w stosunku do oferenta nie zachodzą przesłanki, pozostania z prowadzącym przetarg  w  stosunku prawnym lub faktycznym.

10) podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki lub przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., Stoisław 11, 76-031 Mścice, w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na zakup samochodu osobowego Ford Mondeo”, w terminie do 16.01.2021 roku do godziny 1400.

Samochód zostanie sprzedany osobie (firmie), która zaoferuje najwyższą cenę.

Stoislaw 15.12.2020 r.

Ford Mondeo  Ford Mondeo