Ogłoszenia

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Otwórz

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Zakup automatycznej maszyny pakującej do mąk razowych w opakowaniach jednostkowych 1 kg

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE NEGOCJACJI NIEOGRANICZONYCH 

1.      ORGANIZATOR  POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie,
IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub  „Zamawiającym”.

2.      PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest Zakup maszyny pakującej do mąk razowych w opakowaniach jednostkowych 1 kg przez Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice,  według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3.      MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

3.1.     Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01.2021r. do godz. 14.00.

3.2.     W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1. w terminie do dnia 29.01.2021r. do godz. 14.00.

4.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

4.1.     Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora.

4.2.     Oferty, które zostaną dostarczone lub przesłane po terminie, jako odrzucone nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone.

5.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci będą związani swoją ofertą przez 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

6.      NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW

Oferent powinien dołączyć do oferty:

6.1.     Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,

6.2.     Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,

6.3.     Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia,

6.4.     pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców,

6.5.     prezentację składników cenotwórczych zawierającą rozbicie cenowe na poszczególne zakresy,

6.6.     rysunek techniczny oraz specyfikację oferowanego urządzenia i rozwiązań technicznych,

6.7.     specyfikacje urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, tj.: typy, moce napędów,  zapotrzebowanie i ciśnienie sprężonego powietrza, maksymalną wydajność dla podanych warunków technicznych i produktów itp.

6.8.     Warunki i koszt serwisu pogwarancyjnego.

6.9.     referencje potwierdzające doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji w okresie ostatnich 5 lat.

7.        WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA

7.1.     Oferent składa jedną ofertę.

7.2.     Organizator wyłącza możliwość składania ofert przez konsorcja.

7.3.     Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.

7.4.     Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim.

7.5.     Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń. Wszystkie strony oferty wraz z Załącznikami należy kolejno ponumerować.

7.6.     Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.

7.7.     Oferta winna w szczególności zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Ogłoszenia.

7.8.     Załączniki, w szczególności dokumenty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Ogłoszenia, stanowią integralną część oferty.

7.9.     Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.10.  Organizator dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.11.  Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.

7.12.  Oferta oraz Załączniki, w tym dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta i zaciągania na jego rzecz zobowiązań majątkowych, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.

7.13.  Wynagrodzenie podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno być wyrażone w pieniądzu [PLN]/[EUR], z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrągleń). Oferent zobowiązany jest wskazać wynagrodzenie w kwocie netto i brutto, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli Formularza ofertowego, a następnie wynagrodzenie całkowite ryczałtowe za wykonanie przedmiotu postępowania w kwocie netto i brutto. Wynagrodzenie ryczałtowe podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno obejmować wszelkie koszty za wykonanie przedmiotu postępowania (w tym także koszty materiałów i robocizny, sprzętu, urządzeń, ew. transportu, rozładunku, nadzoru, ewentualnych ceł, podatków innych niż VAT, opłat administracyjnych, innych należności płatnych przez Oferenta itp.). Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.  przyjmuje, iż wiążącym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu postępowania jest wynagrodzenie całkowite ryczałtowe netto wyrażone słownie.

7.14.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:

„NIE OTWIERAĆ - OFERTA HANDLOWA – ZAKUP AUTOMATYCZNEJ MASZYNY PAKUJĄCEJ DO MĄK RAZOWYCH 1 KG”.

7.15.  Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

7.16.  Na kopercie należy umieścić dane Oferenta oraz adres mailowy do kontaktu z Oferentem w związku z prowadzonym postępowaniem. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty
we wskazany powyżej sposób ponosi Oferent.

8.      INFORMACJA O FORMIE SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

8.1.     Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

8.2.     W przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem w sposób, o którym mowa w pkt. 8.1.

9.      INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

9.1.     Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia ofert jest Jacek Zglinicki  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i Adriana Walińska e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.2.     Oferent może wystosować pytanie do Organizatora dotyczące przedmiotu postępowania. Pytania Oferentów powinny być wysyłane do dnia 26.01.2021 roku, do godziny 14.00 na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.3.     Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się w zakresie Ogłoszenia lub złożone po terminie wyznaczonym do składania pytań przez Oferentów.

9.4.     Odpowiedzi na pytania będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez danego Oferenta adres e-mail.

9.5.     Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Organizatora  drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.

9.6.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Ogłoszenia. Informacja o dokonanej w ten sposób modyfikacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora i dodatkowo przekazana drogą elektroniczną wszystkim Oferentom, którzy przed dokonaniem modyfikacji złożyli oferty z oznaczeniem (na kopercie) adresu e-mail do kontaktów z Oferentem w związku z postępowaniem. W przypadku złożenia przez takiego Oferenta kolejnej oferty, do oferty pierwotnej ma zastosowanie pkt 4.2. niniejszego Ogłoszenia.

9.7.     Organizator może przedłużyć termin składania ofert, w szczególności w związku z dokonaną modyfikacją treści Ogłoszenia. Informacja o przedłużeniu terminu składania Ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

10.   ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY

10.1.  Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

10.2.  Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

10.2.1      zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

10.2.2      nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,

10.2.3      nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Ogłoszeniu.

10.3.  O odrzuceniu oferty Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.  zawiadamia niezwłocznie Oferenta wskazując przyczynę odrzucenia oferty.

10.4.  Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostaną wybrane oferty zakwalifikowane do negocjacji. Celem prowadzonych negocjacji będzie uzyskanie najlepszej oferty dla Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.  Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami.

10.5.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  • Cena [zł] 
  • Wydajność maszyny [szt./min]
  • Moc zainstalowana [kW]
  • Czas realizacji [m-cy]
  • Koszt serwisu [zł]
  • Możliwość stosowania innych formatów opakowań [2kg]
  • Czas przezbrojenia maszyny na inny format [min]
  • Gwarancja [m-cy]

10.6.  Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.

10.7.  Po przeprowadzeniu negocjacji Oferenci będą zobowiązani do złożenia ofert końcowych w terminie wskazanym przez Organizatora i zgodnie z wymogami oferty wskazanymi
w niniejszym Ogłoszeniu.

10.8.  Oferty końcowe podlegają ponownej ocenie, w takim przypadku Oferent zwolniony jest z obowiązku ponownego składania dokumentów, o których mowa w pkt 7 pod warunkiem, że dane w nich zawarte nie uległy zmianie.

10.9.  Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

10.10.         Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o przyjęciu jego oferty. Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane.

11.   ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE

11.1.     Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym Ogłoszeniu.

11.2.     Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. zastrzega sobie prawo do częściowego skorzystania z oferty.

11.3.     Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

11.4.     Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.

11.5.     Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

11.6.     Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

11.7.     Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A.

11.8.     Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. Organizator nie ma obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących ofert złożonych w postępowaniu.

11.9.     Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej, przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

11.10.   Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się miejscem wykonania prac, w tym z panującymi tam miejscowymi i okresowymi warunkami, a szczególnie odnośnie do przestrzeni koniecznych dla urządzenia miejsca wykonywania prac, miejsc składowania i miejsc pracy z możliwościami dojazdu, przyłączeniem do sieci wodnej i elektrycznej, pomieszczeniami socjalnymi itp. Tak samo jak i z możliwymi utrudnieniami wynikającymi z zakładowych interesów. Uzgodnienia terminu wizyty należy dokonać z wytypowanym do kontaktów przedstawicielem Organizatora, o którym mowa w 9.1 niniejszego Ogłoszenia.

12.  DODATKOWE  POSTANOWIENIA UMOWY

12.1.  W umowie zostaną zastrzeżone kary umowne dla Wykonawcy w przypadku:

12.1.1     opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w toku realizacji umowy -w wysokości nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego za każdy dzień opóźnienia,

12.1.2     opóźnienia w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych - w wysokości nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego za każdy dzień opóźnienia,

12.1.3     odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości nie mniej niż 20% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego,

Szczegółowe uzgodnienia w zakresie przypadków nałożenia na Wykonawcę kar umownych, jak i ich ostateczna wysokość będą przedmiotem negocjacji.

12.2.  W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

12.3.  Warunkiem wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbiorów przewidziane w umowie z klauzulą „bez zastrzeżeń”. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego będzie następowała na podstawie faktur doręczonych Zamawiającemu.

12.4.  Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

12.5.  Język umowy polski i właściwe prawo polskie.

12.6.  Właściwy do rozstrzygania sporów Sąd powszechny w Koszalinie. 

12.7.  Sposób i terminy płatności wynagrodzenia powiązane będą ściśle z ustalonym harmonogramem realizacji inwestycji oraz okresem rozliczeniowym Zamawiającego (rokiem obrotowym), który trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku. Zamawiający  dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy zaliczki po podpisaniu umowy w wysokości 20 % (nie więcej niż 30 %) należnego Wykonawcy wynagrodzenia całkowitego, ryczałtowego netto. W przypadku płatności przez Zamawiającego jakichkolwiek zaliczek Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych zwrotu zaliczki./Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapłaty Wykonawcy zaliczki.

12.8.  Wykonawca w przypadku zawierania umów z podwykonawcami będzie zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie tych umów oraz do przekazania Zamawiającemu kopii zawartych umów.

12.9.  Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór robót od podwykonawców i dostawców. W odbiorach może brać udział Zamawiający, który będzie informowany o ich terminie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.

12.10.  Wykonawca będzie miał obowiązek składać Zamawiającemu dowody uiszczenia wynagrodzeń podwykonawcom. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający będzie miał prawo wstrzymać bieżące płatności.

12.11.  Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania podwykonawców i dostawców.

12.12.  Tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego zobowiązany będzie do złożenia zabezpieczenia w formie kaucji albo gwarancji bankowej, bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, obowiązującej przez cały okres gwarancji na kwotę nie mniej niż  5% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w  Umowie.

12.13.  Wykonawca będzie miał obowiązek posiadać ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej, z sumą ubezpieczenia w kwocie nie niższej niż wartość przedmiotu postępowania. Kopia polisy będzie stanowić Załącznik do Umowy.

12.14.  Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do udostępniania sobie nawzajem danych osobowych podmiotów z nimi współpracujących, osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy, tj. m.in. pracowników, osób działających na podstawie umów cywilnoprawnych lub podwykonawców, stając się tym samym administratorem tych danych na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).

12.15.  Wykonawca zobowiązany będzie wypełnić w imieniu Zamawiającego obowiązek  informacyjny wynikający z art. 14 RODO i poinformować odpowiednie osoby o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy.

12.16.  Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z wiedzą, normami budowlanymi, przepisami prawa i z najwyższą profesjonalną starannością z wykorzystaniem materiałów właściwych  dla tych celów, Polskimi normami, unijnymi aktami prawnymi, zasadami wiedzy technicznej.

12.17.  Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przez swoich pracowników i podwykonawców zasad BHP i ppoż. i innych zasad i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostaną określone w umowie.

12.18.  Wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia administracyjne wymagane polskimi przepisami prawa związane z realizacją przedmiotu umowy będą obowiązkiem Wykonawcy. Dotyczy to również odbiorów powykonawczych i odbiorów UDT.

12.19.  Zastosowane wyposażenie i urządzenia do prac montażowych muszą być zgodne z przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi i wytycznymi obowiązującymi w prawie budowlanym.

12.20.  Zamawiający wymaga, aby miejsce wykonywania przedmiotu umowy zostało odpowiednio wydzielone i oznaczone. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostaną określone w umowie.

12.21.  Wykonawca będzie mógł korzystać z przyłączy wodnych i elektrycznych Zamawiającego po uprzednim ustaleniu miejsc podłączenia oraz warunków rozliczenia.

12.22.  Utylizacja zbędnych materiałów powstałych w trakcie prac zgodnie z przepisami prawa pozostaje po stronie Wykonawcy.