RODO

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Otwórz

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z wykonywaniem pomiaru temperatury ciała osób wchodzących na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Stoisławiu  S.A.

 

Lp.

Zakres   informacji wynikający z realizacji art. 13 rozporządzenia Parlamentu   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie   ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (Dz.U. UE.L.2016.119.1)

1.

Dane dotyczące administratora.

1. Administratorem   danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie  PZZ w Stoisławiu S.A.   , Stoisław 11, 76-031 Mścice

2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych.

1. Listownie: Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie  PZZ w Stoisławiu   S.A. , Stoisław 11, 76-031 Mścice

2. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz   podstawa prawna przetwarzania.

Cel:   uniemożliwienie wejścia do obiektów PZZ Stoisław S.A. osobom, których   temperatura ciała wynosi powyżej 38 °C w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby   COVID-19 i tym samym zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków   przebywania w budynku, w tym wykonywania obowiązków służbowych.
Podstawa   przetwarzania danych osobowych:
1)  wynika z   przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. d[1]   i art.9 ust. 2 lit. i[2],   oraz z treści motywu 46 RODO[3],
2)  wynika z Zarządzenia   Nr  43/2020 Zarządu Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu  S.A. z dnia 02. października 2020 r. w   sprawie przyjęcia do stosowania w PZZ Stoisław S.A. zaleceń i wytycznych oraz   procedur postępowania zapewniających realizację działań osłonowych   zapobiegających rozprzestrzenianiu COVID-19,
3)  wynika z art.   207 Kodeksu Pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.)[4].

4.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub   o kategoriach odbiorców.

1)  Podmioty   uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2)  Osoby   upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych w   ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

5.

Informacje o zamiarze przekazania danych   osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz   stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia   ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art.   49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych   zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia   danych.

Administrator danych osobowych nie   przekazuje zgromadzonych danych osobowych do państwa trzeciego ani do   organizacji międzynarodowych.

6.

Okres, przez który dane osobowe będą   przechowywane, lub kryteria ustalania tego okresu.

Wynik   pomiaru temperatury ciała nie jest rejestrowany przez osobę dokonującą   pomiaru, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dokonany pomiar temperatury ciała   uniemożliwił danej osobie wejście na teren Spółki. Fakt odmowy wejścia na   teren Spółki z ww. powodu może zostać odnotowany w dokumentacji Spółki. Każdorazowo   zgromadzone dane będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych   przepisów prawa  tj. przez okres   wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w ustawie z   dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U.   z 2020 r., poz. 164).

7.

Informacje o prawie do żądania od   Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane   dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o   prawie do wniesienia  sprzeciwu wobec   przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu S.A. zapewnia realizację następujących   uprawnień:

1) prawo dostępu   do swoich danych,
2) prawo do   sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) prawo do   usunięcia danych osobowych,
4) prawo do   ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyłącznie w   przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące   ochrony danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych osobowych może   zostać jednak ograniczone, jeżeli ich przetwarzanie okaże się niezbędne:
-   do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora danych osobowych   wynikającego z przepisów prawa,
-   z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego   zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz lit. i) oraz art. 9 ust. 3 RODO,
-   do celów archiwalnych,
-   do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie   art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) czy przysługuje prawo do   cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem   przetwarzania.

 Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie   przepisu prawa.

9.

Informacje o prawie wniesienia skargi do   organu nadzorczego.

Prawo   do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony   Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w   sprawie naruszenia przepisów RODO.

10.

Informacje dotyczące podania danych   osobowych – czy jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia   umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i   jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Przepisy   prawa i Zarządzenie Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu S.A.   wskazane w punkcie 3 klauzuli, uzasadniają poddanie się pomiarowi   temperatury. Podobnie ww. przepisy i Zarządzenie stanowią podstawę do   podjęcia określonych czynności w sytuacji odmowy poddania się pomiarowi   temperatury.

11.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu   decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz-   przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich   podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego   przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w   Stoisławiu  S.A. nie przetwarza danych   osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 


[1] Przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej

[2] Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego , takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;

[3] (46) Przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Żywotny interes innej osoby fizycznej powinien zasadniczo być podstawą przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadkach, gdy ewidentnie przetwarzania tego nie da się oprzeć na innej podstawie prawnej. Niektóre rodzaje przetwarzania mogą służyć zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak i żywotnym interesom osoby, której dane dotyczą, na przykład gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się lub w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych, w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka.

[4] Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237 § 2.

§ 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników  przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
1)         organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
2)         zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
3)         reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
4)         zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne, oraz wpływ czynników środowiska pracy;
5)         uwzględnić ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
6)         zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
7)         zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.