Ogłoszenia

Godziny skupu zbóż:

 Skup zbóż i kukurydzy  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00  - 16:00.

W naszym Sklepie Rolniczym oferujemy do sprzedaży nawozy w atrakcyjnych cenach .

  

ZAPRASZAMY

Otwórz

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Dostawę ładowarki teleskopowej z dodatkowym osprzętem

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE NEGOCJACJI NIEOGRANICZONYCH

1.      ORGANIZATOR  POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie,
IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub  „Zamawiającym”.

2.      PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

2.1.  Przedmiotem postępowania jest Dostawa ładowarki teleskopowej z dodatkowym osprzętem dla Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice.

2.2.  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w dwóch wariantach:

Wariant 1- maszyna fabrycznie nowa

Wariant 2- maszyna używana, nie starsza niż 2013r., liczba przepracowanych motogodzin nie większa niż 2500 MTH ( MTG )

2.3.  Parametry techniczne ładowarki teleskopowej:

  • Silnik wysokoprężny o mocy min. 81 kW
  • Udźwig maszyny ca. 4000kg
  • Wysokość ca. podnoszenia ładunku 7,0m
  • Maksymalny zasięg do przodu 3,5-4,0m
  • Maszyny wyposażona w widły do pale i łyżkę objętościową min. 2,0m3

3.      MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

3.1.     Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20.02.2019r.  do godz. 14.00.

3.2.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:

„NIE OTWIERAĆ- OFERTA HANDLOWA- Ładowarka teleskopowa”

3.3.     W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1. w terminie do dnia 20.02.2019r. do godz.14.00.

4.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

4.1.     Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, w dniu 21.02.2019r. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora.

5.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci będą związani swoją ofertą przez 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

6.      NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW

6.1.  Oferent składa jedną ofertę.

6.2.  Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.

6.3.  Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim.

6.4.  Kompletna oferta powinna zawierać:

6.4.1     Propozycję cenową wyrażona kwota netto.

6.4.2     Warunki zakupu w ramach leasingu.

6.4.3     Koszt dostawy maszyny do Stoisławia.

6.4.4     Termin dostawy maszyny od zamówienia/podpisania umowy.

6.4.5     Warunki płatności.

6.4.6     Okres i warunki gwarancji.

6.4.7     Specyfikację oferowanej maszyny z pełnymi danymi technicznymi.

6.4.8     Informację o kosztach eksploatacji i utrzymania maszyny wraz z serwisem.

6.4.9     Termin ważności oferty.

6.5.  Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.6.  Organizator dopuszcza składanie ofert wariantowych.

6.7.  Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku
z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.

7.      INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

7.1.     Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia ofert jest Jacek Zglinicki e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  i Adriana Walińska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

8.      ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY

8.1.     Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

8.2.     Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

11.2.1.    zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

11.2.2.    nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,

11.2.3.    nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Ogłoszeniu.

8.3.     O odrzuceniu oferty Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.  zawiadamia niezwłocznie Oferenta wskazując przyczynę odrzucenia oferty.

8.4.     Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostaną wybrane oferty zakwalifikowane do negocjacji. Celem prowadzonych negocjacji będzie uzyskanie najlepszej oferty dla Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.  Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami.

8.5.     Po przeprowadzeniu negocjacji Oferenci będą zobowiązani do złożenia ofert końcowych w terminie wskazanym przez Organizatora i zgodnie z wymogami oferty wskazanymi
w niniejszym Ogłoszeniu.

8.6.     Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

8.7.     Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o przyjęciu jego oferty. Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane.

9.      ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE

9.1.        Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym Ogłoszeniu.

9.2.        Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

9.3.        Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.

9.4.        Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

9.5.        Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

9.6.        Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A.

9.7.        Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. Organizator nie ma obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących ofert złożonych w postępowaniu.

9.8.        Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej, przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.