Ogłoszenia

 Godziny skupu zbóż.:

 

Od dnia 19.08.2019 roku skup rzepaku i zbóż w dni robocze od godz. 6.00 do 22.00.

W naszym Sklepie Rolniczym oferujemy do sprzedaży nawozy w atrakcyjnych cenach .

 

 

  ZAPRASZAMY

Otwórz

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu nieograniczonego na dostawę miału węglowego w ilości 1000 ton

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NIEOGRANICZONYM 

1.    ORGANIZATOR  POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie,
IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub  „Zamawiającym”.

2.    PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest wybór dostawcy miału węglowego w ilości 1000 ton, spełniającego poniższe parametry jakościowe:

Sortyment

MIIA

wartość opałowa Qir

min 22 000 kJ/kg

max 23 999 kJ/kg

zawartość popiołu Ar

max 20%

zawartość

siarki całkowitej Str

max 0,6%

zawartość wilgoci Wtr

max 12 %

uziarnienie

zgodnie

z PN-82/G-97-001

 3.    MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

Odpowiedź na zapytanie ofertowe proszę złożyć w sekretariacie spółki lub przesłać listownie na adres:  Przedsiębiorstwo Zbożowo Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., Stoisław 11,

76-031 Mścice w terminie do 20 sierpnia 2019 r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „nie otwierać –oferta na miał węglowy”.

4.    MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, w dniu 21.08.2019r. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora.

5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci będą związani swoją ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

6.    WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA

6.1.     Oferent składa jedną ofertę.

6.2.     Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.

6.3.     Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim.

6.4.     Kompletna oferta powinna zawierać:

6.4.1     Cenę miału węglowego za 1 tonę netto loco Stoisław –plac węglowy, przy spełnieniu

wszystkich warunków opisanych w niniejszym ogłoszeniu (nasze przedsiębiorstwo nie jest zwolnione z podatku akcyzowego),

6.4.2     Termin płatności (preferowany min. 30 dni)

6.4.3     Termin ważności oferty

6.4.4     Termin gwarantowania ceny (preferowany 12 miesięcy)

6.4.5     Warunki dostawy:

6.4.5.1 Dostawy transportem kolejowym  na stację PKP, bądź transportem samochodowym, rozładunek , dostawa  na plac węglowy w Stoisławiu samochodami samowyładowczymi od poniedziałku do piątku w godz. 7-22

6.4.5.2 Do przesyłki należy dostarczyć atest stwierdzający parametry węgla, każdy samochód będzie ważony na legalizowanej wadze samochodowej znajdującej się przy wjeździe na teren PZZ w Stoisławiu,  podstawą fakturowania będzie waga netto stwierdzona w  Stoisławiu.

6.4.5.3 W trakcie dostaw będą pobierane próby miału węglowego do przeprowadzenia kontrolnego badania laboratoryjnego jakości miału.  

6.4.5.4 Termin dostawy –  do 30 października 2019 r.

6.5.        Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.6.        Organizator nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.7.        Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku
z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.

7.    INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia ofert jest Kamil Szalawski e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..,  tel. 697 010 038, tel. 94 345-59-06

8.    INFORMACJE DODATKOWE

8.1.        Oferta zostanie odrzucona, jeżeli zostanie złożona po terminie lub w niewłaściwym miejscu lub nie zawiera wszystkich wymaganych w ogłoszeniu informacji lub dokumentów

8.2.        Podpisanie zlecenia w wyniku Konkursu ofert następuje po podjęciu decyzji przez Zarząd Spółki.

8.3.        Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia Konkursu ofert lub przedłużyć termin do składania ofert.

8.4.        Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

8.5.        Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.