Ogłoszenia

 Godziny skupu zbóż.:

 

Od dnia 19.08.2019 roku skup rzepaku i zbóż w dni robocze od godz. 6.00 do 22.00.

W naszym Sklepie Rolniczym oferujemy do sprzedaży nawozy w atrakcyjnych cenach .

 

 

  ZAPRASZAMY

Otwórz

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert na modernizację układu naważania ICA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NIEOGRANICZONYM 

1.      ORGANIZATOR  POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie,
IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub  „Zamawiającym”.

2.      PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest Modernizacja układu naważania paczkarki ICA dla Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice,  według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3.      MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać mailem na adres Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2019r. do godz. 14.00. Mail proszę zatytułować „Oferta na modernizację układu naważania ICA”.

4.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora.

5.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci będą związani swoją ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

6.      NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW

       Oferent powinien dołączyć do oferty:

6.1  Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia,

6.2  Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia,

6.3  Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia,

6.4  Opis techniczny oferowanego zakresu robót,

6.5  Referencje potwierdzające doświadczenie

7.    WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA

7.1  Oferent składa jedną ofertę.

7.2  Organizator wyłącza możliwość składania ofert przez konsorcja.

7.3  Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.

7.4  Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim.

7.5  Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń.

7.6  Oferta winna w szczególności zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Zaproszenia.

7.7  Załączniki, w szczególności dokumenty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Zaproszenia, stanowią integralną część oferty.

7.8  Organizator dopuszcza składania ofert częściowych.

7.9  Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.

8.    INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

8.1  Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia ofert jest Jacek Zglinicki e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. i Adriana Walińska e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

8.2  Oferent może wystosować pytanie do Organizatora dotyczące przedmiotu postępowania. Pytania Oferentów powinny być wysyłane do dnia 18.06.2019 roku, do godziny 12.00 na adres e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

8.3  Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się w zakresie Zaproszenia lub złożone po terminie wyznaczonym do składania pytań przez Oferentów.

8.4  Odpowiedzi na pytania będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez danego Oferenta adres e-mail.

8.5  Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Organizatora  drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.

9.    ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY

9.1  Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

9.2  Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

9.2.1     zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

9.2.2     nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Zaproszeniu,

9.2.3     nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Zaproszeniu.

9.3  O odrzuceniu oferty Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.  zawiadamia niezwłocznie Oferenta wskazując przyczynę odrzucenia oferty.

9.4  W przypadku, gdy kilku Oferentów zaoferuje te same warunki, Organizator wezwie Oferentów, którzy złożyli takie oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować mniej korzystnych warunków niż w pierwotnej ofercie.

9.5  Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o przyjęciu jego oferty. Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane.

10   ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE

10.1        Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym Zaproszeniu.

10.2        Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. zastrzega sobie prawo do częściowego skorzystania z oferty.

10.3        Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

10.4        Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia Konkursu ofert lub przedłużyć termin do składania ofert.

10.5        Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

10.6        Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

10.7        Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia Konkursu ofert, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A.

10.8        Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. Organizator nie ma obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących ofert złożonych w postępowaniu.

10.9        Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej, przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.