Ogłoszenia

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

OGŁOSZENIE O AUKCJI (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

OGŁOSZENIE O AUKCJI (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

 

Aukcja (licytacja) w dniu 31 stycznia 2024 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Morskiej 17, woj. zachodniopomorskie – działka nr 50 obr. 10 o powierzchni 1,1166 ha wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tej nieruchomości.

 

1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub „Zamawiającym”.

 

2. PRZEDMIOT AUKCJI

Przedmiotem aukcji jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tej nieruchomości położonej w miejscowości Koszalin (75-212) przy ul. Morskiej 17, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 50 obr.10 o powierzchni 1,1166 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr K01K/00030866/1.

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW

3.1. Do aukcji mogą przystąpić:

3.1.1. Osoby fizyczne,

3.1.2. Osoby prawne,

3.1.3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszej aukcji po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U.2017.2278).

3.2. W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

3.2.1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,

3.2.2. Osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji,

3.2.3. Małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 3.2.1. i 3.2.2.

3.2.4. Osoby, które pozostają z prowadzącym aukcję, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego aukcję.

 

4. WARUNKI AUKCJI

4.1. Licytacja odbędzie się w Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, w budynku administracji w dniu 31 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00.

4.2. Przedmiot aukcji można obejrzeć w Koszalinie (75-212) przy ul. Morskiej 17 w dni powszednie w godz. od 10:00 do 13:00 w okresie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Organizatorem Postępowania.

4.3. Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 50/10, o powierzchni 1,1166 ha, wynosi 2.986.900,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych), przy czym kwota sprzedaży zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

4.4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

4.5. Wadium wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej:

4.5.1. Pisemnej - poprzez przedłożenie oryginału dokumentu obejmującego gwarancję,

4.5.2. W postaci komunikatu SWIFT - poprzez przedłożenie wydruku skierowanego do Banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki wskazany przez Organizatora Aukcji.

4.6. Wadialna gwarancja bankowa powinna zawierać niezbędne elementy tj. określenie wierzytelności, określenie Beneficjenta, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Banku - Gwaranta do wypłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta kwoty pieniężnej odpowiadającej kwocie wadium, warunki zapłaty i dokumenty jakie Beneficjent powinien załączyć do żądania zapłaty. Gwarancja bankowa powinna zawierać w szczególności:

4.6.1. Informację, że Bank dokona wypłaty gwarantowanej kwoty w przypadku, gdy:

 żaden z uczestników aukcji nie zaoferował ceny wywoławczej lub

 Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie przystąpił do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu aukcji lub

 Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie uiścił w wymaganym terminie ceny nabycia przedmiotu aukcji lub

 • zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta

4.6.2. Informację, że gwarancja obowiązuje nie krócej niż do dnia 30 kwietnia 2024 r.

4.7. Gwarancja Bankowa w zakresie spełnienia warunków wskazanych w pkt. 4.6. podlega zatwierdzeniu przez Organizatora Aukcji.

4.8. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w terminie wskazanym w pkt. 5.1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy albo dzień doręczenia gwarancji bankowej na wskazany adres.

4.9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone 

w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu aukcji bez wyboru oferty lub unieważnieniu aukcji, z zastrzeżeniem pkt. 4.11., 4.12. i 4.13.

4.10. Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej zostanie ona zwrócona w terminie do 7 dni roboczych po zapłaceniu ceny nabycia.

4.11. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.

4.12. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.

4.13. Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku, gdy nabywca w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.

4.14. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest także złożenie wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń i dokumentów.

4.15. Aukcję wygrywa oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę.

4.16. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku aukcji nastąpi w chwili podpisania aktu notarialnego - w takim przypadku każda ze stron może dochodzić zawarcia umowy sprzedaży.

4.17. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (wpływ środków na rachunek bankowy Spółki), przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny.

4.18. Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.19. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy sprzedaży na podstawie protokołu przekazania. Protokół przekazania zostanie sporządzony najpóźniej do dnia 30.04.2024 r.

4.20. Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A. przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 4.9. i 4.11.

4.21. Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A. przysługuje prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 4.9.

4.22. Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A. przysługuje prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków aukcji, bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem pkt. 4.9.

4.23. Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia aukcji bez wyboru oferty lub unieważnienia aukcji, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A.

 

5. WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

5.1. Oferent w terminie do dnia 26 stycznia 2024 r. zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki 84 1050 1559 1000 0090 3284 6223 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – działka nr 50/10 w Koszalinie”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, winna ona być przesłana w terminie do dnia 22 stycznia 2024 r. na adres Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, z dopiskiem „Aukcja – działka nr 50/10 w Koszalinie”.

5.2. Przed licytacją oferent zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi Aukcji:

5.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze strony internetowej CEIDG),

5.2.2. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika),

5.2.3. Inne dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika lub jego pełnomocnika,

5.2.4. Dowód wniesienia wadium,

5.2.5. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania oraz warunkami aukcji - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,

5.2.6. Podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,

5.2.7. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych” - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Dane kontaktowe do wykorzystania w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu aukcji:


• nr tel. 693 540 206, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
• nr tel. 663 318 333, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
• nr tel. 94 34 55 937, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..