Dematerializacja

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Komunikat dla Akcjonariuszy

Komunikat dla Akcjonariuszy

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo - akcyjnych. W konsekwencji powyższego, akcje Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. nie będą mogły posiadać formy dokumentu i będą musiały być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony w postaci elektronicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych.

Z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., a moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie wskazanej powyżej ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Uchwałą Nr 3 z dnia 28 września 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. dokonało wyboru Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddziału - Biura Maklerskiego w Warszawie (dalej: „PKO BP BM”), z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska Nr 15, 02-515 Warszawa, KRS 0000026438 jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. Zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. zawarł ze wskazanym podmiotem Umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

W celu dematerializacji dokumentów akcji akcjonariusze Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. zobowiązani są do złożenia w Spółce dokumentów akcji. W tym celu Spółka wezwie pięciokrotnie akcjonariuszy do złożenia posiadanych akcji Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.
W wezwaniach określone zostaną m.in. termin i sposób składania dokumentów akcji. Wezwania nastąpią poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki www.stoislaw.com.pl, w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja.

Akcjonariusze, którzy złożą do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. dokumenty akcji, zostaną wpisani do rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie.   

W celu utworzenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy, Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. udostępni PKO BP BM dane osobowe akcjonariuszy, jak również osób uprawnionych (osoby mające interes prawny w żądaniu dokonania wpisu w księdze akcyjnej lub rejestrze akcjonariuszy, a także zastawnicy albo użytkownicy uprawnieni do wykonywania prawa głosu), w wyniku czego PKO BP BM będzie pełnił funkcję Administratora tych danych osobowych.

Po założeniu rejestru akcjonariuszy, podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych osobowych w rejestrze akcjonariuszy będzie PKO BP BM.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO BP BM oraz Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. dostępne są na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.  www.stoislaw.com.pl, w zakładce Akcjonariusze/RODO.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące dematerializacji akcji udzielane są pod nr tel. (094) 34 55 958 lub (094) 34 55 940 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach od 8.00 do 11.00.