RODO

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Klauzula informacyjna – Dostawcy zbóż, którzy zawarli z Przedsiębiorstwem Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. umowę kontraktacyjną

Klauzula informacyjna – Dostawcy zbóż, którzy zawarli z Przedsiębiorstwem Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. umowę kontraktacyjną

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ”
  w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu 11, 76-031 Mścice.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 3. Dane Dostawcy będą przetwarzane w celach:

a)   wykonywania i rozliczenia Umowy kontraktacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)   realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych i handlowych (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c)   realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Dane osobowe Dostawcy nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów,
  z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania oraz podmiotów i organów, względem których Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności:

a)   spedytorów, przewoźników, przedsiębiorców składowych, podmiotów ubezpieczających przewóz towarów i innych podmiotów uczestniczących w wykonywaniu umowy kontraktacji, w tym
w szczególności realizacji dostawy produktów objętych Umową,

b)   organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa,

c)   podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych,

d)   podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe,

e)   podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,

f)    banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych,

 1. Dane osobowe Dostawcy będą przechowywane przez czas realizacji Umowy, a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – zależnie który z powyższych okresów jest dłuższy.
 2. Dostawca posiada prawo żądania od Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ”
  w Stoisławiu S.A. dostępu do danych, które Dostawcy dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostawca posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie, w związku z realizacją umowy).
 3. Dostawca posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Dane osobowe Dostawcy nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 5. Podanie przez Dostawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie/wykonywanie Umowy kontraktacji lub realizację innych uprawnień związanych z Umową.