RODO

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Klauzula informacyjna – sprzedaż

Klauzula informacyjna – sprzedaż

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ”
  w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu 11, 76-031 Mścice.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

a)   sprzedaży produktów, środków ochrony roślin, nasion (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)   ewentualnej obsługi reklamacji w związku z zakupem naszych towarów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny),

c)   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

d)   prowadzenia działań marketingowych i informacyjnych o bieżącej działalności i ofercie Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A., (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa lub wspierających Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ”
  w Stoisławiu S.A. w zakresie teleinformatycznym.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy gospodarczej oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do 5 lat od rozliczenia sprzedaży towaru w danym roku kalendarzowym lub do czasu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie, w związku z realizacją umowy).
 4. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędny do realizacji umowy. Brak podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. .
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.