RODO

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Klauzula informacyjna Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A – ogólna

Klauzula informacyjna Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A – ogólna

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu 11, 76-031 Mścice. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i   Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób   fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu   takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych).

Dlaczego Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. przetwarza moje dane osobowe?

 

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie   „PZZ” w Stoisławiu S.A. przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność   statutową, na przykład prowadzić sprawy z zakresu obsługi zatrudnienia, z   zakresu obsługi spraw akcjonariuszy, prowadzić kontraktację surowca,   produkcję, sprzedaż
  i dystrybucję swoich produktów, organizować bezpieczeństwo osób i mienia   znajdującego się na terenie należącym do Przedsiębiorstwa   Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A., zarządzać majątkiem Spółki.   Spółka prowadzi też działania marketingowe oraz informujące o bieżącej   działalności i ofercie, jak również prowadzi sprzedaż internetową produktów.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do   swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na   przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

Kto jest administratorem moich danych   osobowych?

 

Administratorem Państwa danych   osobowych jest Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu   S.A..  Spółka odpowiada za ich   przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz   obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą   Państwo skontaktować się w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w   Stoisławiu S.A. z Inspektorem Ochrony Danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem   Ochrony Danych?

Z Inspektorem Ochrony Danych w   Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. mogą Państwo   skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Anna Mętlewicz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W jakim celu Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. przetwarza moje dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe mogą być   przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu   S.A. w celu:

 •   obsługi   spraw związanych z zatrudnieniem,
 •   obsługi   spraw związanych z akcjonariatem i zarządzaniem naszą Spółką Akcyjną,
 •   kontraktacji   surowca, realizacji dostaw surowca, produkcji, sprzedaży i dystrybucji   surowca,
 •   organizacji   bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze Przedsiębiorstwa   Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.,
 •   rejestrowania   zapisu z monitoringu wizyjnego prowadzonego na obszarze należącym do   Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.,
 •   prowadzenia   współpracy gospodarczej,
 •   prowadzenia   sprzedaży internetowej produktów,
 •   wskazanym   w treści udzielonej przez Państwo zgody.

Kto jest odbiorcą moich danych?

 

 1. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie   „PZZ” w Stoisławiu S.A. nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych   podmiotom innym, niż te którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane   osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.   podmioty przetwarzające) lub tym podmiotom, które są prawnie uprawnione do   uzyskania informacji na Państwa temat.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane   do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać   Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Jak długo Państwa dane osobowe będą   przechowywane przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu   S.A.?

 

Dane osobowe będą przechowywane przez   okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku   prawnego ciążącego na Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu   S.A., w tym także dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub   zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na   przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług   po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

 

W związku z przetwarzaniem przez   Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. danych osobowych   przysługuje Państwu prawo do:

 1. 1. dostępu do treści swoich danych   (art. 15 RODO),
 2. 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie   danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO),
 3. 3. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 4. 4. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 5. 5. ograniczenia przetwarzania danych   (art. 18 RODO),
 6. 6. przenoszenia danych (art. 20 RODO) -   w sytuacji przekazania nam danych w formie elektronicznej, na podstawie   udzielonej zgody lub w związku
    z realizacją umowy,
 7. 7. wniesienia sprzeciwu wobec   przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 8. 8. niepodlegania decyzjom podjętym w   warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22   RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie   Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia   skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych   Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest   dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest   dobrowolne, jednakże w celu zawarcia
  i realizacji umowy niezbędne. W niektórych sytuacjach, podanie danych   osobowych może być wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Brak podania   danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie   spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Skąd Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. ma moje dane osobowe?

 

Źródłem Państwa danych osobowych są   wnioski, umowy zawarte
  z Przedsiębiorstwem Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A., natomiast w   przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których   dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie lub źródła powszechnie   dostępne, w szczególności dane znajdujące się na stronach internetowych.   Wówczas Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ”
  w Stoisławiu S.A. ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich   danych.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane   w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą   przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW   DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA
  W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient   instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba   fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka   partnerska, spółka jawna) Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w   Stoisławiu S.A. jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi   praw Klienta wynikających z RODO, a Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ”   w Stoisławiu S.A. zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych   zasad:

 1. Klient może zgłosić wniosek do   Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. w każdej   chwili, poczynając od 25 maja br.
 2. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie   „PZZ” w Stoisławiu S.A. rozpatruje wniosek złożony przez Klienta   Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. lub osobę   działającą w jego imieniu:

a)    w ciągu miesiąca, licząc od dnia   otrzymania żądania, w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma   skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o   kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor   Ochrony Danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z   podaniem przyczyn opóźnienia, w przypadku niepodjęcia działań w związku z   żądaniem Klienta,

b)    Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie –   najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta   listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do   organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 1.   3.   Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek   Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 2.   4.   Klient może złożyć wypełniony wniosek w siedzibie głównej Przedsiębiorstwa   Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. lub przesłać go za pośrednictwem   poczty elektronicznej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 3.   Bieg   terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez   Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. żądania Klienta.
 4.   5.   Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania   terminu udzielenia odpowiedzi przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ”   w Stoisławiu S.A.
 5.   6.   W imieniu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.   Inspektor Ochrony Danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na   piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za   pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z życzeniem   Klienta.
 6.   7.   Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. nie pobiera   żadnych opłat
    i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli   częstotliwość wniosków Klienta jest większa niż jeden wniosek w ciągu trzech   miesięcy. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. może   pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym
    z udzieleniem odpowiedzi.
 7. Właściwym dla Przedsiębiorstwa   Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. organem nadzoru w zakresie   danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadku pytań dotyczących wniosku   prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie   Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia   2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)